Dni Otwarte LifeCogeneration - czerwiec 2017

AUTOR: Anna Dominik

INVESTEKO S.A.  - Członek Śląskiego Klastra Ekologicznego świętuje 25 - lecie Programu LIFE i organizuje Dni Otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Śląski Klaster Ekologiczny patronuje i wspiera tego typu inicjatywy.

LIFE COGENERATION.PL to in­no­wa­cyj­na tech­no­lo­gia, która umoż­li­wia ener­ge­tycz­ne za­go­spo­da­ro­wa­nie frakcji nad­si­to­wej odpadów ko­mu­nal­nych oraz osadów ście­ko­wych. Tech­no­lo­gia oparta jest o proces zga­zo­wa­nia nowego paliwa for­mo­wa­ne­go z tych wy­so­ko­ener­ge­tycz­nych odpadów. Efektem ener­ge­tycz­nym pracy in­sta­la­cji jest pro­duk­cja energii elek­trycz­nej i cieplnej w wy­so­ko­wy­daj­nej ko­ge­ne­ra­cji.


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU