Platforma Technologii Środowiskowych

Czym jest Platforma Technologii Środowiskowych i czemu ma służyć?

Jednym z celów istnienia i funkcjonowania Śląskiego Klastra Ekologicznego jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy firmami działającymi w branżach związanych z ochroną środowiska i ekologią, jak również włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności. 

O budowaniu przewagi konkurencyjnej świadczy zdolność do umiejętnego korzystania z informacji na temat innowacyjnych technologii, udostępnianych w kraju i poza jego granicami. W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera dostęp do zasobów wiedzy i informacji. Dotyczy to sfery badawczo - wdrożeniowej oraz sfery prowadzenia biznesu.

W ramach Platformy Technologii Środowiskowych uczestnicy Klastra będą włączali się w światowe relacje naukowe i przemysłowe, a sama Platforma sprzyjać będzie poprawie efektywności pozytywnie wpływającej na wypełnianie zasad zrównoważonego rozwoju w regionie.

Innowacyjność platformy polega na stworzeniu bazy danych zawierającej wykaz technologii środowiskowych w kontekście efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, która będzie służyła do ich selekcjonowania i wprowadzania do praktyki gospodarczej.

Podstawowa funkcjonalność platformy umożliwi członkom Klastra wybór technologii środowiskowych między innymi ze względu na koszty, dostępność technologii, czas wdrażania, opis technologii, jej innowacyjność, czas wdrażania oraz wpływ na efektywność. 

Link do platformy: Platforma Technologii Środowiskowych

Nasi partnerzy