Cel projektu

 

INNOWACYJNA OFERTA Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału i podniesienie konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład inicjatywy klastrowej. Cel będzie realizowany poprzez umożliwienie implementacji wiedzy, transferu technologii oraz wymianę doświadczeń i konsolidację oferty produktowej i procesowej w kontekście wdrażania na rynek innowacyjnej oferty produktowej Klastra.
POTENCJAŁ I WZROST KONKURENCYJNOŚCI Udział w utworzonej w ramach inicjatywy klastrowej platformy kooperacji pozwoli na intensyfikację transferu technologii i innowacji z zakresu technologii środowiskowych, jednocześnie umożliwiając wypracowanie nowych produktów/usług markowych klastra. Produkty te przyczynią się do ochrony środowiska i wzrostu konkurencyjności członków inicjatywy klastrowej.
 
        Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Nasi partnerzy